NEKE OD PREDNOSTI ULAGANJA U OTVORENE INVESTICIJSKE FONDOVE

 • Moguće je ostvariti osjetno bolje prinose nego štednjom ili oročenjem u bankama i štedionicama
 • Uložena sredstva je moguće povući u svakom trenutku
 • Za ulaganje nisu potrebna velika novčana sredstva
 • Na zaradu od ulaganja ne plaća se porez
 • Uplata nije određena vremenskim rokovima
 • Sami odlučujete o načinu i visini uplate
 • Diverzifikacija - fondovi ulažu u velik broj različitih vrijednosnih papira čime se smanjuju i nadoknađuju potencijalni gubici na nekom dijelu financijskog tržišta
 • Manji troškovi od pojedinačnog ulaganja
 • Mogućnost dnevnog praćenja vrijednosti uloga
 • Profesionalno upravljanje
 • Sigurnost - poslovanje fondova i društva za upravljanje je pod stalnim nadzorom i kontrolom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), depozitne banke i nezavisnih revizora.

OSNOVNI POJMOVI

ŠTO SU OTVORENI INVESTICIJSKI FONDOVI

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom je zasebna imovina, bez pravne osobnosti, u zajedničkom vlasništvu svih imatelja udjela u fondu. Osniva ga ovlašteno društvo za upravljanje investicijskim fondovima, s ciljem prikupljanja novčanih sredstava izdavanjem i prodajom javnom ponudom udjela u fondu radi ulaganja sukladno ciljevima i ograničenjima ulaganja utvrđenim prospektom i statutom fonda. Imovinu otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom, odnosno zasebnu imovinu u zajedničkom vlasništvu svih imatelja udjela u fondu, čine sredstva prikupljena izdavanjem i javnom prodajom udjela u fondu te imovina stečena ulaganjem uplaćenih novčanih sredstava, uključujući prihode i prava proizašla iz imovine fonda.

VRSTE OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ovisno o vrsti financijskih instrumenata u koje fond ulaže, otvoreni investicijski fondovi dijele se na:

 • DIONIČKE (equity, stock) fondove
 • MJEŠOVITE (global, balanced) fondove
 • OBVEZNIČKE (bond) fondove
 • NOVČANE (money market, cash ) fondove

Sukladno tome različita je i veličina rizika ulaganja te visina očekivanog prinosa.
Zbog ulaganja u tržište novca novčani i obveznički fondovi spadaju u malo rizične fondove i donose male i stabilne prinose, te su podobniji za kratkoročna ulaganja.
Mješoviti i dionički fondovi zbog ulaganja u tržište kapitala spadaju u srednje i visko rizične fondove, mogu donijeti više ili visoke prinose i podobniji su za srednje dugoročna i dugoročna ulaganja.

UDJELI

Vrijednost udjela na tekući dan izračunava se tako da se podijeli neto imovina fonda s ukupnim brojem izdanih udjela u opticaju na isti dan.
Vrijednost udjela se mijenja ovisno o promjeni tečaja vrijednosnih papira koji se nalaze u portfelju otvorenog investicijskog fonda.
Cijena/vrijednost udjela se izračunava svakog radnog dana za prethodni radni dan.
Ulagatelji, vlasnici udjela u svakom trenutku mogu zahtijevati otkup svih ili dijela udjela u fondu, a društvo koje upravlja fondom, sukladno Prospektu i Statutu, dužno ih je bezuvjetno otkupiti i isplatiti ulagatelja.

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

Imovinom otvorenih investicijskih fondova upravlja Društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima na čelu s fond menadžerom, a u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o investicijskim fondovima.

DEPOZITNA BANKA

Sredstva fonda (ulagača) nalaze se na skrbničkom računu u depozitnoj banci. Sredstva na skrbničkom računu u depozitnoj banci ne ulaze u imovinu depozitne banke niti likvidacijsku ili stečajnu masu tako da su potpuno zaštićena čak i u slučaju da banka propadne.

NAKNADE

Ulagačima u otvorene investicijske fondove najčešće se naplaćuju ove naknade:

 • Ulazna naknada
 • Izlazna naknada
 • Naknada za upravljanje
 • Naknada depozitarnoj banci

Visine naknada variraju od fonda do fonda.
Naknada za upravljanje i naknada depozitarnoj banci uračunate su u cijenu udjela.

PROSPEKT I PRAVILA FONDA

Prospekt, Pravila i Ključne informacije za ulagatelje i status svakog pojedinog otvorenog investicijskog fonda predstavljaju temeljne dokumente u kojima se definiraju karakteristike pojedinog fonda kao što su investicijska strategija, visina naknada, te razina rizika koji nosi ulaganje u određeni fond.